10 หลักสูตรมืออาชีพ

 10หลักสูตรมืออาชีพ ในการทำงานเราจะมักได้ยินกันบ่อย ๆ กับคำว่า การทำงานแบบมืออาชีพคู่กับการทำงานแบบมือสมัครเล่น มือสมัครเล่นก็คือ การทำงานโดยอาศัยการลองผิดลองถูก แต่ถ้าเป็นมืออาชีพก็จะทำงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษ

10 หลักสูตรมืออาชีพ

ลักสูตรทั้ง 10 หลักสูตรจะตรงต่อการทำงานสำหรับความเป็นมืออาชีพ

1. 10หลักสูตรมืออาชีพ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงมืออาชีพ จะได้รับการฝึกอบรม พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการที่จะบริหาร เน้นเรื่องการคิด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน บริหารยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ จะเป็นผู้เก่งคิด อาชีพในฝัน
          2. หลักสูตรนักบริหารระดับกลางมืออาชีพ จะเป็นผู้ถ่ายทอดเชื่อมประสาน จะเน้นเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ การประสาน การสื่อสาร การถ่ายทอดเป็นสำคัญ จะเป็นผู้เก่งคน
          3. หลักสูตรนักบริหารระดับต้นมืออาชีพ จะทำหน้าที่ควบคุมงาน กำกับงาน เป็นผู้สอนงานให้กับลูกน้อง จะเป็นผู้เก่งงาน

  หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จากผู้บริหารจะเปลี่ยนเป็นนักบริหารมืออาชีพ จะเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารมาตรฐานสูง
          4. หลักสูตรวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ จากการเป็นวิทยากรสมัครเล่น ต้องคอยดูบท ดูสคลิป ความรู้ ความสามารถไม่เชี่ยวชาญ ก็จะเปลี่ยนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้รับการพัฒนาเป็น
วิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ
          5. หลักสูตรนักฝึกอบรมมืออาชีพ จากผู้จัดการอบรมสมัครเล่นซึ่งจะจัดการอบรมสัมมนาแบบธรรมดา บรรยากาศไม่น่าสนใจ เบื่อ เซ็ง จะเปลี่ยนเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ เป็นผู้คอยจัดเตรียมสื่อ
จัดเตรียมห้องประชุม อุปกรณ์ และมีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อทำให้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไปในทางที่ดีขึ้น
         6. หลักสูตรพิธีกรฝึกอบรมมืออาชีพ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ผู้สร้างบรรยากาศ พูดจูงใจ เชิญชวน คอยแนะนำวิทยากร เป็นผู้คอยจัดเตรียมสื่อ คอยสรุปผลการอบรมสัมมนา ซึ่งถือว่าพิธีกรฝึกอบรมเป็นหัวใจสำคัญ

     7. หลักสูตรนักบัญชีมืออาชีพ จะเป็นผู้มีความละเอียด รอบคอบ มีความสามารถในการคิดคำนวณ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถในการทำงาน เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ เพื่อนำ
เสนอสำหรับผู้บริหาร สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ
          8. หลักสูตรครูมืออาชีพ ต้องเป็นผู้มีจิตวิทยาในการสอนเด็ก จิตวิทยาในการเปลี่ยนพฤติกรรม มีเทคนิคในการสอน ใช้สื่อ ใช้กิจกรรมในการสอนอย่างไรเพื่อให้เด็กเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียน ได้รับ
การฝึกฝนไปสู่การเรียนรู้แนวใหม่ ทำงานอย่างมีความสุข เด็ก ๆ ก็สนุกกับการเรียน
          9. หลักสูตรนักบริหารมืออาชีพ จะต้องเป็นผู้ที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาดี เป็นมิตรต่อผู้ที่มาขอรับบริการ บริการสู่ความเป็นเลิศ ให้เกิดความประทับใจกับการบริการต่อผู้รับบริการ ลูกค้า หรือประชาชน
ผู้มาขอรับการบริการ
          10. หลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษาระดับสูงมืออาชีพ เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสายสนับสนุนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย

  • หลักสูตรทั้ง 10 หลักสูตรจะตรงต่อการทำงานสำหรับความเป็นมืออาชีพของทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรม นั่นคือทำงานอย่างมีมาตรฐานสูง
  • เพิ่มพูนสมรรถนะความเป็นมืออาชีพ เข้าอบรมอย่างมีความสุข อบรมแบบมีส่วนร่วม พัฒนากระบวนการคิด เน้นในเรื่องของการใช้สื่อผสม ใช้เกมและกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ถือเป็นส่วนที่สำคัญ เป็นจุดเด่น
  • ของหลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานจากมือสมัครเล่นมาเป็นมืออาชีพ บอกถึงความน่าเชื่อถือ ทำให้ประสบความสำเร็จ เพราะความเป็นมือ
  • อาชีพจะเป็นฐานสำคัญต่อความสำเร็จขององค์การ อาชีพในฝัน