คุณหมอ และพยาบาล

คุณหมอ

คุณหมอ และพยาบาล

ในปัจจุบัน แพทย์ เป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจอีกทั้งยังเป็นอาชีพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ จึงมีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่เข้ารับการศึกษาในวิชาชีพนี้ แต่ถึงอย่างนั้นแพทย์ก็เป็นอาชีพที่เรียนค่อนข้างยากต้องใช้ใจรักในการเรียน เพราะแพทย์บางคนไม่มีจรรยาบรรณ อาจทำให้หมดความเชื่อใจเกี่ยวกับแพทย์ แพทย์จึงเป็นที่ขาดแคลนในปัจจุบัน วันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแพทย์กันนะคะเผื่อสำหรับคนที่ฝันอยากเป็นแพทย์ เรามาดูกันนะคะว่าแพทย์นั้นมีลักษณะอย่างไร

 เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์และอนามัยแก่ชุมชนเพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันโรคทั่วๆไปได้โดยถูกต้องเหมาะสมด้วยการวินิจฉัยโรคสั่งยา และให้การรักษาทางอายุรกรรม และศัลยกรรมในความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของมนุษย์ซึ่งอาชีพแพทย์สามารถแบ่งสาขาเป็นแพทย์เฉพาะทางได้

สำเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ 
 ขยันสนใจในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
 มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจไม่พิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค 
 สามารถอุทิศตนยอมเสียสละเวลา และความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนจากการ เจ็บป่วย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีความเมตตา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาลผู้คนในชุมชนทั่วประเทศ
 มีมารยาทดี สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ทุกระดับมีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าหาญ
 มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตน มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์ ไม่ใช้ความรู้ทางวิชาการของตนไปหลอกลวงหรือทำลายผู้อื่น

คุณหมอ และพยาบาล เป็นอาชีพ ที่ทุกคนใฝ่ฝันมากครับ