เปิดอาชีพ ในฝันของเด็กไทย

อาชีพ

เปิดอาชีพ ในฝันของเด็กไทย

ความใฝ่ฝันของเหล่า เด็กไทย ว่าพวกเขาต้องการประกอบอาชีพด้านไหนกันมากที่สุด และในปี 2562 จากการสำรวจของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ที่ได้จัดทำการสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทย ประจำปี 2562 ขึ้นมา

จากกลุ่มตัวอย่างเด็กที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี จำนวน  2,684 คน พบว่า แพทย์ เป็นอาชีพในฝันอันดับ 1 ของเหล่าเด็กไทย เนื่องจากเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และมีรายได้ค่อนข้างสูงมาก

แพทย์

รับตรงผ่าน กสพท เป็นสนามสอบเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ (และยังรวมถึงทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชศาสตร์ อีกด้วย) โดยเปิดกว้างรับผู้สมัครสอบทั่วทุกจังหวัด ใครที่สามารถสมัครสอบได้บ้าง… คณะแพทยศาสตร์ รับทั้งเด็กที่จบสายวิทย์-คณิตฯ และสายศิลป์ ส่วนเด็กซิ่วที่ยังเรียนอยู่ในปี 1 สมัครได้ไม่ต้องลาออก และต้องไม่ศึกษาอยู่ในคณะที่ต้องการสมัครใหม่

2. ครู 

เป็นการเป็นการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการสอน และการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจว่า มนุษย์สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างไร และทำอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้สอนที่ดีได้ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ รวมถึงจริยธรรมให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ พร้อมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคต อีกด้วย

โดยน้อง ๆ จะเรียนรู้ตั้งแต่วิชาพื้นฐานจนถึงวิธีการจัดการวางแผนการสอน เช่น พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู การออกแบบและการจัดการการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลทางการศึกษา และจิตวิทยาพื้นฐานการศึกษา เป็นต้น

ซึ่งวิชาเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการวางแผนการสอน การจัดการเรียนในห้องเรียน และการวัดผลเด็กนักเรียน และในขณะเดียวกันน้อง ๆ ก็จะได้เลือกสาขาวิชาเอกตามที่ตนเองสนใจอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสาขาการสอนวิชาต่างๆ ทั้งสายวิทย์-คณิตฯ สายศิลป์ และการสอนในระดับต่างๆ เป็นต้น

นักกีฬา

เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬา ให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ มาใช้ในการเรียนรู้ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังจะต้องศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของมนุษย์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด อีกด้วย

นอกจากนี้คณะวิทยศาสตร์การกีฬาก็ไม่ได้เรียนจบออกมาเป็นนักกีฬาได้เพียงอย่างเดียว เพราะน้องสามารถทำอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายกีฬาได้อีกด้วย เช่น นักจิตวิทยาการกีฬา เทรนเนอร์ฟิตเนส โค้ชฝึกสอนกีฬา และนักโภชนาการกีฬา เป็นต้น

ทหาร

สำหรับการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนทหารของทุกเหล่าทัพนั้น จะมีการเปิดรับสมัครเป็นประจำในทุกปี โดยจะมีการแบ่งออกเป็นบุคคลพลเรือนและบุคคลที่ทำงานอยู่ในกรมหรือกองของเหล่าทัพนั้น ๆ ซึ่งน้อง ๆ ที่เรียนจบในระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี เช่น การสมัครเข้าเป็นทหารหญิง (ทุกเหล่าทัพ)

เกมเมอร์ / นักกีฬา E-Sport / นักแคสเกม

ถือได้ว่าในปัจจุบัน เกมเมอร์ / นักกีฬา E-Sport / นักแคสเกม กำลังเป็นอาชีพที่เด็กไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะเป็นการเล่นเกมให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้จากสิ่งที่ตนเองชื่นชอบได้อีกด้วย จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอาชีพเกมเมอร์ / นักกีฬา E-Sport / นักแคสเกม จะกลายเป็นอาชีพที่เด็ก ๆ ในยุคดิจิทัลให้ความสนใจมากเป็นอย่างมาก