อาชีพในฝันของเด็กไทย ในยุคดิจิทัล – สอบเข้ามหาวิทยาลัยใช้คะแนนอะไรบ้าง?

อาชีพในฝันของเด็กไทย เป็นประจำทุกปี ที่เราจะได้เห็นถึงความใฝ่ฝันของเหล่าเด็กไทยว่าพวกเขาต้องการประกอบอาชีพด้านไหนกันมากที่สุด และในปี 2562 จากการสำรวจของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ที่ได้จัดทำการสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทย ประจำปี 2562 ขึ้นมา

จากกลุ่มตัวอย่างเด็กที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี จำนวน  2,684 คน พบว่า แพทย์ เป็นอาชีพในฝันอันดับ 1 ของเหล่าเด็กไทย เนื่องจากเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น และมีรายได้ค่อนข้างสูงมาก

ตามมาด้วยอันดับ 2 ก็คือ ครู ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการสอนให้เด็กไทยเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ อันดับ 3 ได้แก่ นักกีฬา เนื่องจากเด็ก ๆ ส่วนใหญ่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอล เพราะพวกเขามีความชื่นชอบและหลงรักในกีฬาฟุตบอลนั่นเอง อันดับ 4 คือ ทหาร และอันดับ 5 คือ เกมเมอร์ส / นักกีฬา E-Sport / นักแคสเกม ที่ในปีนี้มาแรงมาก จนได้ขึ้นมาติดอันดับ TOP5 เป็นครั้งแรก อีกด้วย

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพาน้อง ๆ มาดูกันว่าอาชีพในฝัน 5 อันดับแรกของเด็กไทย ประจำปี 2562 นี้ จะต้องเรียนจบด้านไหน? จึงจะสามารถมาประกอบอาชีพเหล่านี้กันได้

 1. แพทย์
  อยากเรียนแพทย์ ต้องสอบอะไรบ้าง?
  รับตรงผ่าน กสพท เป็นสนามสอบเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ (และยังรวมถึงทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชศาสตร์ อีกด้วย) โดยเปิดกว้างรับผู้สมัครสอบทั่วทุกจังหวัด ใครที่สามารถสมัครสอบได้บ้าง…
 2. คณะแพทยศาสตร์ รับทั้งเด็กที่จบสายวิทย์-คณิตฯ และสายศิลป์ ส่วนเด็กซิ่วที่ยังเรียนอยู่ในปี 1 สมัครได้ไม่ต้องลาออก และต้องไม่ศึกษาอยู่ในคณะที่ต้องการสมัครใหม่
 3. GPAX เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ ม.ปลาย
 4. ต้องมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ดังนี้

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40%
คณิตศาสตร์ 1 20%
ภาษาอังกฤษ 20%
ภาษาไทย 10%
สังคมศึกษาฯ 10%คะแนนสอบวิชาความถนัดแพทย์ 30 %

ผลคะแนนสอบ O-NET ( วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม) รวมกันต้องได้ 60 % หรือ 300 คะแนน

ทั้งนี้เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกในแต่ละปี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ น้อง ๆ จะต้องคอยติดตามรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ของ กสพท กันด้วยนะจ๊ะ

การสมัครสอบในรูปแบบอื่น ๆ
นอกจากจะมีการรับสมัครผ่านทาง กสพท แล้ว การสมัครเรียนแพทย์ยังสามารถสมัครเข้าโครงการต่าง ๆ กับทางมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนได้อีกด้วย เช่น ระบบโควตา มหาวิทยาลัยจะทำการจัดสอบเอง เช่น MD02 ของ ม.ขอนแก่น และระบบรับตรง ที่มหาวิทยาลัยเป็นคนจัดสอบเอง เป็นต้น

2. ครู 

คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง? เป็นการเป็นการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการสอน และการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจว่า มนุษย์สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างไร และทำอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้สอนที่ดีได้ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ รวมถึงจริยธรรมให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ พร้อมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคต อีกด้วย

โดยน้อง ๆ จะเรียนรู้ตั้งแต่วิชาพื้นฐานจนถึงวิธีการจัดการวางแผนการสอน เช่น พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู การออกแบบและการจัดการการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลทางการศึกษา และจิตวิทยาพื้นฐานการศึกษา เป็นต้น

ซึ่งวิชาเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการวางแผนการสอน การจัดการเรียนในห้องเรียน และการวัดผลเด็กนักเรียน และในขณะเดียวกันน้อง ๆ ก็จะได้เลือกสาขาวิชาเอกตามที่ตนเองสนใจอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสาขาการสอนวิชาต่างๆ ทั้งสายวิทย์-คณิตฯ สายศิลป์ และการสอนในระดับต่างๆ เป็นต้น

คณะที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา

1. GPAX เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ ม.ปลาย

2. คะแนน GAT/PAT

3. ผลคะแนนสอบ O-NET

4. ต้องมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ดังนี้

 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษาฯ
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์ 1
 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีการใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ในวิชาคณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ ด้วย (สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบมาทางด้านสายศิลป์)