อาชีพในฝันของฉัน

อาชีพในฝันของฉัน   คือ ครูที่เป็นครูด้วยใจรัก เป็นครูด้วยจิตและวิญญาณ มีความเป็นครูทุกลมหายใจตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นครูที่รักและหวงแหน ห่วงใย  อาทร   ต่อนักเรียน   ต่อศิษย์ดุจลูกในไส้ของตนเอง 

อาชีพในฝันของฉัน

อาชีพในฝัน

จะให้ศิษย์เป็นคนดี   ไม่ยินยอมให้ศิษย์เป็นคนไม่ดีเป็นอันขาด   จะติดตามสอดส่องศิษย์ทุกเมื่อเชื่อวันโดยไม่ละทิ้งและมีความสุขมากในการที่ได้เกิดมาเป็นครู 

  รักเกียรติเทิดทูนสถาบันครูอย่างภาคภูมิใจ

 คือครู ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะเป็นครู มีความประพฤติดี วางตัวดี   เอาใจใส่ดูแลศิษย์ดี   มีวิญญาณของความเป็นครู   และปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู

 ส่วนคำว่า “อาชีพครู” คือ ครูที่ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพ   ไม่ได้เป็นครูด้วยความรักสมัครใจ   ครูประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิชาครู

ไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจวิชาที่ตนสอนมากนัก   แค่สอนจบไปวัน ๆ หนึ่งก็พอแล้ว   ศิษย์จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ช่างศิษย์ ไม่สนใจ ขอให้มีเงินเดือนตามวิทยฐานะก็พอ

ศิษย์จะดีไม่ดีไม่เป็นธุระ   บางคนก็หาอาชีพเสริมทำ  เช่น รับจ้างสอนพิเศษ  บางรายหนักลงไปอีกถึงรับจ้างแทงหวย   จนแม้แต่ขายยาบ้าก็มี ครูประเภทนี้รัฐ

ได้ประโยชน์ตอบแทนไม่คุ้มค่าและหลายรายนำความเสียหายมาสู่สถาบันอีกส่วนหนึ่งด้วย 3   คนที่มี ลักษณะเป็นอาชีพครู คือคนที่มายึดการเป็นครูเป็นอาชีพเพื่อให้ได้ค่า

ตอบแทนขาดจิตวิญญาณของความเป็นครู    ซึ่งขณะนี้ครูของไทยมีลักษณะอาชีพครูเป็นจำนวนมาก   ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นเงื่อนไขที่จะทำลายความ

หวังของการปฏิรูปการศึกษา    เพราะครูคือความหวังที่จะนำสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา