อาชีพทหาร

ทหาร

อาชีพทหาร

อาชีพ ทหาร คือ อาชีพรั่วของชาติ มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติให้คงอยู่ ค่อยตรวจสอบความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดน และป้องปราบชาติอื่น ๆ ไม่ให้รุกรานอาชีพทหารเป็นอาชีพที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองให้เกิดความสงบเรียบร้อย ไม่ให้ผู้ได้มารุกรานชาติบ้านเมือง

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 1. ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางน้ำ2. ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางบก3. ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางอากาศ4. ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทหารนานาชาติ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการ5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง