จิตรกร

จิตรกร

จิตรกร เป็นอาชีพที่สร้างสรรค์ภาพสองมิติด้วยกระบวนการจาก จินตนาการ ร่างแบบจำลอง ย่อแบบ ขยายแบบ และใช้ เทคนิคทางจิตรกรรม เช่น การใช้สีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีชนิดอื่นๆให้ออกมาเป็นผลงาน ซึ่งอาจเป็นภาพเหมือน ภาพบุคคลสำคัญ ภาพวิว ทิวทัศน์ ภาพนามธรรม หรือภาพอื่น ๆ รวมถึงการคัดเลือกวัสดุและกรรมวิธีที่เหมาะสมกับงาน จิตรกรรมแต่ละประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะบุคคล

ลักษณะของงานที่ทำ

เมื่อลูกค้ามีความต้องการให้ผู้ประกอบอาชีพนี้วาดภาพตามประเภทของงานที่ศิลปินมีความถนัดและ เชี่ยวชาญ โดยผู้ประกอบอาชีพนี้จะปฏิบัติดังนี้
        

 1. รับฟังความต้องการของลูกค้าว่าต้องการภาพประเภทใด ชื่อภาพอะไร และจะประดับภาพไว้ที่ไหน จากนั้นจึงให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้า
 2. ศึกษาข้อมูล รายละเอียดของงาน ถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่อาจต้องร่างภาพตัวอย่างให้ดูเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น
 3. ศึกษาสถานที่ที่ลูกค้าต้องการติดตั้งภาพ เพื่อกำหนดขนาดของภาพและจำนวนภาพ
 4. สรรหาวัตถุดิบ หรือแสวงหาแหล่งวัสดุต่าง ๆ มาใช้ในการประกอบการทำงาน
 5. เสนอประมาณราคาค่าวัสดุค่าจ้างวาดภาพ พร้อมกับกำหนดเวลาการทำงาน
 6. ลงมือวาดภาพ ถ้าภาพใหญ่มากลูกค้าอาจขอชมผลงานเป็นระยะ
 7. ช่วยให้คำแนะนำลูกค้าในเรื่องของกรอบรูปภาพ และประเภทของวัสดุที่เหมาะสมสอดคล้องกับอาคาร สถานที่ติดตั้ง และรสนิยมของลูกค้า
 8. ให้คำแนะนำเรื่องการติดตั้งภาพให้เหมาะสม เพื่อทำให้อาคารหรือสถานที่ติดตั้งมีบรรยากาศตรงตาม ที่ลูกค้าต้องการ และเป็นที่พึงพอใจของผู้พบเห็น

สภาพการทำงาน

อาจทำงานทั้งในห้องทำงานขนาดเล็กที่จัดเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์เครื่องใช้ทำงานครบถ้วน ไปจนถึงสตูดิโอ ศาลาโบสถ์อาคารขนาดใหญ่ หรืออาจต้องออกไปนอกสถานที่ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ว่าจ้างการทำงานอาจทำงาน คนเดียวหรือทำงานเป็นทีม ขึ้นอยู่กับขนาดของภาพและกำหนดเวลา โดยต้องเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการวาดภาพให้พร้อมด้วยตัวเอง เวลาในการทำงานส่วนมากจะเป็นเวลาที่ผู้ประกอบอาชีพนี้มีความพอใจใน การทำงานโดยคำนึงถึงกำหนดเวลาตามที่ตกลงกันไว้ ภาพบางชิ้นที่มีเนื้อหายากเช่น ภาพประเพณีวรรณคดีหรือศาสนาจิตรกรภาพไทยอาจต้องใช้เวลาประมาณ 2 – 6 เดือน หรืองานบางประเภทอาจใช้เวลาเป็นปีๆ จึงจะแล้วเสร็จ

โอกาสในการมีงานทำ

สภาวะเศรษฐกิจของไทยในช่วง20 ปีที่ผ่านมาองค์กรภาครัฐได้มีการสนับสนุนส่งเสริมศิลปินโดยการจัดการประกวด แข่งขันตราสัญลักษณ์และจิตรกรรมสาขาต่างๆ มากขึ้น อีกทั้งยังมีการทำประชาสัมพันธ์งานเหล่านี้อย่างทั่วถึงดังนั้นจึงมีลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากองค์กรขนาดใหญ่ภาครัฐและ เอกชนให้ความสนใจว่าจ้างและหาซื้อภาพจากศิลปินไทยไปประดับเพื่อส่งเสริมความสวยงามความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ทำงาน ซึ่งสามารถบ่งบอกฐานะ รสนิยม และความสนใจทางวัฒนธรรมของผู้บริหารองค์กร หรืออาจได้รับการว่าจ้างให้ ออกแบบตราสัญลักษณ์ต่างๆ ขององค์กรมากขึ้น ปัจจุบัน ได้มีการรวบรวมประวัติและผลงานของผู้ประกอบอาชีพนี้ที่มีชื่อ เสียงไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งสะดวกต่อการค้นหาของลูกค้าดังนั้น ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้อาจหาช่องทางแนะนำผลงานภาพวาดหรืองานศิลปกรรมต่างๆของตน ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้สนใจ หาซื้อผลงานด้วยการสั่งซื้อทางเว็บไซต์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

 1. มีความคิดสร้างสรรค์
 2. มีความตั้งใจอดทน มีความรับผิดชอบสูง
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. ขยันค้นคว้า ศึกษาหาข้อมูลทั้งในด้านวิชาชีพ และด้านการตลาด
 5. มีความรู้จริงในวิชาชีพ สรรค์สร้างผลงานให้ได้มาตรฐาน
 6. มีใจเปิดกว้าง ยืดหยุ่น
 7. มีความเป็นนักประชาสัมพันธ์

ความก้าวหน้าในการทำงาน

สำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพนี้การประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นจึงควรบริหารการจัดเก็บข้อมูลแฟ้มภาพของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยจัดเก็บรวบรวมผลงานที่ สามารถนำเสนอประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้า ผู้สนใจทั่วไป หรือสื่อมวลชน หรืออาจติดต่อเว็บไซต์ที่จัดขายสินค้า ในหมวดศิลปะภาพวาด การเข้าร่วมแสดงผลงานกับจิตรกรที่ประสบความสำเร็จ หรือจัดงานแสดงภาพวาดของตนเอง โดยอาจขอความสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ เอกชน หรือสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มโอกาส การขายงานหรือภาพวาดได้มากขึ้น ผู้ประกอบอาชีพนี้ในสถาบันการศึกษา หรือรับราชการเป็นอาจารย์สอนในภาควิชาสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งสามารถลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก เพื่อก้าวขึ้นไปสู่สายงานบริหาร เช่น เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ผู้อำนวยการ ถ้าเป็นอาจารย์อาจได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชา จนถึงคณบดี