อาชีพนักกีฬา

นักกีฬา

อาชีพนักกีฬา

มีหน้าที่ที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ คือ ออกกำลังกายบ่อยๆเพื่อให้สุขภาพดีแข็งแรงต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกีฬาแทบจะทุกชนิดโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลหรือฟุตซอลภาระงานที่ต้องทำ คือ หมั่นฝึกฝน ฝึกซ้อมบ่อยๆจนคล่องเพื่อให้ได้รับความชัยชนะ สภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ ต้องอยู่กับคนหมู่มากต้องทำการรู้จักให้สนิทกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีกัน

คุณสมบัติ ของผู้ที่เหมาะสมกับอาชีพ รู้จุดอ่อน, จุดแข็งของตน รู้จักวิธีปรับปรุงการเล่นของตนเองให้ดีขึ้น, ศึกษาคู่ต่อสู้ ละเว้นยาเสพติดและอบายมุข พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอ เคารพและเชื่อฟังผู้ฝึกสอน ขยันและตั้งใจฝึกซ้อม มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา พร้อมรับการฝึกหนัก มีความสามัคคีและรักเพื่อนพ้อง คิดดี พูดดี ทำดี  มีสัมมาคารวะ

แนวทางการศึกษาต่อเพื่อเข้าสู่อาชีพ เมื่อจบ ม.3 ก็ควรเรียนต่อโรงเรียนที่เน้นกีฬาเป็นหลักเพราะมีโอกาสที่จะได้เป็นนักกีฬาอาชีพสูง เมื่อจบ ม.6 ก็ควรเรียนต่อมหาลัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการประกอบอาชีพที่ตนใฝ่ฝัน ลักษณะการเรียนของวิทยาศาสตร์การกีฬา คือ แบ่งได้เป็น 8 ประเภทการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์  ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา โภชนาการทางการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีทางการกีฬา

ความก้าวหน้าในงาน อาชีพ รายได้ และสวัสดิการ ต้องขยันและตั้งใจหมั่นฝึกฝน ฝึกซ้อมบ่อยๆ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เคารพและเชื่อฟังผู้ฝึกสอน มีความเสียสละต่อผู้อื่น รู้จักปรับปรุงการเล่นของตนให้ดีขึ้น เพื่อให้ตนเองก้าวหน้า รายได้สูงสุดถึง 7-8 หลักถ้าได้เล่นในระดับประเทศหรือระดับโลกถ้ามีความตั้งใจฝึกซ้อมบ่อยๆก็อาจจะได้เล่นในระดับประเทศได้หรือระดับโลกก็ได้