คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประจำทุกปี ที่เราจะได้เห็นถึงความใฝ่ฝันของเหล่าเด็กไทยว่าพวกเขาต้องการประกอบอาชีพด้านไหนกันมากที่สุด และในปี 2562 จากการสำรวจของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ที่ได้จัดทำการ

คณะศึกษาศาสตร์

ครุศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง

เป็นการเป็นการเรียนรู้หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการสอน และการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจว่า มนุษย์สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ

ได้อย่างไร และทำอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้สอนที่ดีได้ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ รวมถึงจริยธรรมให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ พร้อมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคต อีกด้วย

โดยน้อง ๆ จะเรียนรู้ตั้งแต่วิชาพื้นฐานจนถึงวิธีการจัดการวางแผนการสอน เช่น พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพครู การออกแบบและการจัดการการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลทางการศึกษา และจิตวิทยาพื้นฐานการศึกษา เป็นต้น

ซึ่งวิชาเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการวางแผนการสอน การจัดการเรียนในห้องเรียน และการวัดผลเด็กนักเรียน และในขณะเดียวกันน้อง ๆ ก็จะ

ได้เลือกสาขาวิชาเอกตามที่ตนเองสนใจอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสาขาการสอนวิชาต่างๆ ทั้งสายวิทย์-คณิตฯ สายศิลป์ และการสอนในระดับต่างๆ เป็นต้น

คณะที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา

1. GPAX เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ ม.ปลาย

2. คะแนน GAT/PAT

3. ผลคะแนนสอบ O-NET

4. ต้องมีคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ดังนี้

 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษาฯ
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์ 1
 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะมีการใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ในวิชาคณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ ด้วย (สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบมาทางด้านสายศิลป์)

ทหาร

สำหรับการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนทหารของทุกเหล่าทัพนั้น จะมีการเปิดรับสมัครเป็นประจำในทุกปี โดยจะมีการแบ่งออกเป็นบุคคลพลเรือนและบุคคลที่ทำงานอยู่ในกรมหรือกองของเหล่าทัพนั้น ๆ ซึ่งน้อง ๆ ที่เรียนจบในระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี เช่น การสมัครเข้าเป็นทหารหญิง (ทุกเหล่าทัพ) มีรายละเอียดดังนี้

ต้องเรียนจบระดับใด ถึงจะสมัครได้?

1. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

น้อง ๆ สามารถใช้วุฒิ ม.3 สมัครสอบบรรจุได้ในตำแหน่งที่เปิดรับ โดยสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียด จากระเบียบการต่าง ๆ ของแต่ละเหล่าทัพ ได้ตามหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ ไม่ว่าจะเป็น กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

2. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบ ปวช. หรือ ปวส.

น้อง ๆ สามารถใช้วุฒิตามที่เรียนมาได้เลยในการสมัครสอบเข้าบรรจุ โดยสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบการต่างๆ ของแต่ละเหล่าทัพ ซึ่งเป็นการสอบโดยตรงกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศนายสิบ (จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

3. เรียนจบในระดับปริญญาตรี

น้อง ๆ สามารถใช้วุฒิตามที่เรียนมาได้เลยในการสมัครสอบเข้าบรรจุ ซึ่งตำแหน่งที่เปิดรับอาจจะระบุคุณวุฒิการศึกษา ที่ทางหน่วยราชการต้องการ หรือในบางตำแหน่งอาจจะไม่ได้ระบุ โดยตรงกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ เมื่อสอบได้ก็จะมีการอบรม และติดยศร้อยตรี (เรือตรี หรือเรืออากาศตรี ขึ้นอยู่กับแต่ละเหล่าทัพ)

ห้วงเวลาที่เปิดรับในแต่ละปี

 • สนามสอบบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพอากาศ (ห้วง มกราคม)
 • สนามสอบพยาบาลเหล่าทัพ (ห้วง มกราคม-มีนาคม)
 • สนามสอบนายสิบกองหนุนเหล่าแพทย์ (ห้วง กุมภาพันธ์)
 • สนามสอบนายสิบกองหนุน เหล่าการเงิน (ห้วง มีนาคม)
 • สนามสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ห้วง พฤษภาคม)
 • สนามสอบบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการในกองทัพเรือ (ห้วง กรกฎาคม-สิงหาคม) เปิดรับครั้งเดียว
 • สนามย่อยต่าง ๆ (ห้วงไม่แน่นอน)  บางปีไม่เปิดสอบ

น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครทหารของทุกเหล่าทัพได้ที่เว็บไซต์เลย ได้แก่